Avaleht Eraldaja Meist Eraldaja Õiguste kohustuslik litsentseerimine

Õiguste kohustuslik kollektiivne teostamine

Autoriõiguse seaduse § 79 lõikes 3 sätestatud juhtudel ei saa autorid ja nende õiguste omajad vastavaid õigusi teostada individuaalselt, vaid nad peavad neid õigusi kohustuslikus korras teostama ainult kollektiivse esindamise organisatsiooni vahendusel. Need juhtumid puudutavad kas autoritele ettenähtud kompensatsioonilise ehk õiglase tasu saamist. Samuti valdkondi, kus kasutajad pakuvad üldsusele mitmesuguseid teoseid ja kõikide teoste kasutamiseks lubade saamine on neile liiga koormav ning seetõttu on seadusandja pidanud vajalikuks vastavas valdkonnas litsentside saamist lihtsustada.
EAÜ on kollektiivse esindamise organisatsioon, mille kaudu autorid ja nende õiguste omajad saavad oma õigusi kohustuslikult teostada järgmistel juhtudel:

Seaduse säteJuhtumi ehk vastava õiguse kirjeldus
§ 103
§ 104
õigus lubada ja keelata televisiooni- ja raadioprogrammis sisalduvate teoste taasedastamist ja otseedastamist ja saada selle eest kohast tasu
§ 14 lg 6õigus saada audiovisuaalse teose kasutamise eest õiglast tasu, juhul kui autor on oma varalised õigused audiovisuaalse teose produtsendile üle andnud (loovutanud)
§ 15õigus saada õiglast tasu algupärase kunstiteose edasimüümise eest
§ 27õigus saada õiglast tasu teoste isiklikeks vajadusteks reprodutseerimise eest