Avaleht Eraldaja Teose kasutajale Eraldaja Erakopeerimine Eraldaja Tasu maksmine, tähtajad ja jaotus

Tasu maksmine, tähtajad ja jaotus

Kellel lasub erakopeerimise tasu maksmise kohustus?

Tasu tuleb maksta:

  • kauba importijal või isikul, kes toob Euroopa Liidu liikmesriikidest kaupa Eestisse. Sellisel juhul arvestatakse erakopeerimise tasu salvestusseadmete ja -kandjate maaletoomise hetkel;
  • salvestusseadmete ja -vahendite tootjal, kui tootmine toimub Eestis. Sellisel juhul arvestatakse erakopeerimise tasu toote valmimise hetkel.

Müüja maksab tasu vaid juhul, kui tootja, importija või kauba maaletooja ei ole tasu maksnud. Sellisel juhul on müüjal õigus tasu kauba tootjalt, importijalt või maaletoojalt tagasi nõuda. Kui edasimüüja saab kauba maaletoojalt, siis peab ta veenduma, et Vabariigi Valitsuse määruses loetletud kaupadelt on tasu makstud.

Tähtajad

Justiitsministri käskkirja alusel on aastatel 2021‒2023 erakopeerimise tasu kogujaks määratud Eesti Autorite Ühing (EAÜ). Importija või isik, kes toob Euroopa Liidu liikmesriikidest kaupa Eestisse, või tootja teavitab EAÜ-d salvestusseadmete ja -kandjate kogusest kirjalikult või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis (näiteks e-kirja teel) neli korda aastas:

  • I kv järel hiljemalt 20. aprillil;
  • II kv järel hiljemalt 20. juulil;
  • III kv järel hiljemalt 20. oktoobril;
  • IV kv järel hiljemalt 20. jaanuaril.

EAÜ koostab ja edastab teavituses esitatud andmete alusel arve, mille maksmise tähtaeg peab olema vähemalt 21 kalendripäeva alates arve esitamisest.

EAÜ-l on seaduse alusel õigus saada tolli- ja statistikaorganisatsioonidelt, tootja- ja impordiorganisatsioonidelt ning müüjatelt kõiki tasu kogumiseks vajalikke andmeid.

Tasub silmas pidada, et kui kohustatud isik viivitab erakopeerimise tasu maksmisega, on ta kohustatud tasuma võlgnetavalt tasult tasu kogujale ehk EAÜ-le viivist võlaõigusseaduse § 113 lõike 1 teises lauses sätestatud määras, kuid mitte rohkem kui 50% võlgnetavast tasust. Viivist arvestatakse tasu maksmise kohustuse sissenõutavaks muutumisest kuni selle kohase täitmiseni. Kui kohustatud isik ei esita tasu kogujale tema poolt toodetud või Eestisse toodud salvestusseadmete ja -kandjate kohta andmeid, mis on vajalikud tasu suuruse kindlaksmääramiseks, hakatakse maksmata tasult viivist arvestama sellele päevale järgnevast päevast, millal kõnealused andmed oleks tulnud esitada.

Jaotus

Tasu jagatakse jaotuskava alusel, mille väljatöötamiseks kinnitab justiitsminister igal aastal komisjoni, kuhu proportsionaalselt kuuluvad autoreid, esitajaid, fonogrammitootjaid ja filmi esmasalvestuse tootjaid esindavad kollektiivse esindamise organisatsioonid ning üks Justiitsministeeriumi esindaja.