Avaleht Eraldaja Mis on autoriõigus?

Mis on autoriõigus?

Nagu ütleb Autoriõiguse seadus, siis autoriõigus on õigus, mis tekib autorile, kes on loonud teoseid kirjanduse, kunsti või teaduse valdkonnas.

Autoriõiguse kaitse kehtib Eestis autori kogu eluaja jooksul ja lisaks 70 aastat pärast tema surma. Ühise autorsuse (teosel on mitu autorit) puhul hakatakse 70-aastast tähtaega arvestama siis, kui sureb ühistest autoritest viimane. Tähtaja arvutamisel võetakse lähtepunktiks autori surma-aastale järgneva aasta 1. jaanuar.

Kui autoriõiguse kaitse tähtaeg möödub, võivad kõik huvilised teost vabalt kasutada. Vabalt kasutatava teose puhul tuleb siiski kinni pidada autorsuse, autori nime, au ja väärikuse ning pealkirja kaitse reeglitest. Ehk ka vabalt kasutatavate teoste puhul tuleb kindlasti ära märkida teose pealkiri ja autor.

Alljärgnevalt leiad 7 animatsiooni, mis selgitavad autoriõiguse ja intellektuaalomandi põhialuseid.

Intellektuaalomand on loometöö, mis on inimese vaimse tegevuse tulemus.  Intellektuaalomandil on kolm alaliiki: autoriõigus, autoriõigusega kaasnevad õigused ning tööstusomand.

Nagu ütleb Autoriõiguse seadus, tekib autoriõigus kirjandus-, kunsti- ja teadusteostele.

Autoriõigus tekib kirjandus-, kunsti- ja teadusteosele teose loomisega selleks ei ole vaja teost kuskil registreerida, deponeerida ega täita muid formaalsusi.

Õigus autoriõigusega kaasnevate õiguste üle tekib teose esitajal, fonogrammitootjal, raadio- ja televisiooniorganisatsioonil, filmi esmasalvestuse tootjal või isikul, kes pärast autoriõiguse kehtivuse tähtaja lõppemist esimesena õiguspäraselt avaldab või suunab üldsusele varem avaldamata teose.

Tööstusomandiõigust tuleb aga  Patendiametist taotleda.

Autor on üldises tähenduses teose looja.

Autoriks saab olla vaid inimene ehk autoriks ei ole masinad, loomad ega ka organisatsioonid.

Meeles tasub pidada, et autoriõigus tekib ka pooleliolevale teosele või veel avaldamata teosele.

Kas teadsid, et ka suuliselt väljendatud teos on autoriõigusega kaitstud?

Näidisloetelu autoriõigusega kaitstavatest õigustest leiad Autoriõiguse seadusest.

Autoritel on isiklikud ja varalised õigused- nendega saad tutvuda alloleva animeeritud video kaudu.

Ent kas teadsid, et näiteks õpetajal, kes oma töökohustusi täites loob mingi teose, tekib küll autoriõigus sellele teosele, ent autori varalised õigused teose kasutamiseks tööülesannetega ettenähtud piirides, jäävad enamasti siiski tööandjale?

Autoriõigusega kaasnevad õigused tekivad esitajal, fonogrammitootjal, televisiooni- ja raadioteenuse osutajal, filmi esmasalvestuse tootjal ning ka isikul, kes pärast autoriõiguse kehtivuse tähtaja lõppemist esimesena õiguspäraselt avaldab või suunab üldsusele varem avaldamata teose, ja isikul, kes annab välja autoriõigusega mittekaitstava teose kirjanduskriitilise või teadusliku väljaande (AutÕS § 62 lg 1).

Eestis esindab esitajaid Eesti Esitajate Liit, fonogrammitootjaid Eesti Fonogrammitootjate Ühing, filmi esmasalvestuse tootjad on asutanud Filmi Esmasalvestuse Tootjate Ühingu, kuid televisiooni- ja raadioteenuse osutajad esindavad end iseseisvalt.

Üldjuhul võib teostest ja teoste helisalvestistest teha oma tarbeks koopiaid. Kuid sellise erakopeerimise eest on autoril, aga samuti teose esitajal, fonogrammitootjal ja filmi esmasalvestuse tootjal õigus saada õiglast tasu ehk hüvitist. 2021. aastal täiendati määrusega salvestusseadmete ja -kandjate loetelu, mille pealt seda hüvitist kogutakse.

Eestis on erakopeerimise hüvitise kogujaks määratud just nimelt Eesti Autorite Ühing.

Kuidas kasutada autoriõigusega kaitstud teoseid ning millised on vaba kasutamise erandid- vaata videost!

Hetkel tegutseb Eestis neli kollektiivse esindamise organisatsiooni ehk KEO-d:

Eesti Autorite Ühing
Eesti Audiovisuaalautorite Liit
Eesti Esitajate Liit
Eesti Fonogrammitootjate Ühing

Kollektiivse esindamise organisatsioonid on kõik eraldiseisvad mittetulundusühingud ja liikmeks astumise soovi korral tuleb kõigi poole eraldi pöörduda.

Erandiks on Eesti Audiovisaalautorite Liit, kellega EAÜ-l on sõlmitud kollektiivse esindamise leping alates aastast 2003.

Kas soovid intellektuaalomandi kohta rohkem teada saada?

Tutvu Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia, Eesti Autorite Ühingu ning Eesti Fonogrammitootjate Ühingu koostöös teostatud projektiga, mille raames valmis lehekülg www.intellektuaalomand.ee.

Autoriõiguse kohta tekkinud küsimustele vastuste saamiseks vaata rubriiki „KKK“ või võta ühendust EAÜ personaliga e-posti aadressil eau@eau.org või telefonil 668 43 60.