Avaleht Eraldaja Autorile Eraldaja Toetuste taotlemine Eraldaja EAÜ toetused Eraldaja Toetuse kasutamine, projektis muudatuste tegemine ja aruande esitamine

Toetuse kasutamine, projektis muudatuste tegemine ja aruande esitamine

Hindamiskomisjoni otsused avaldatakse EAÜ kodulehel ja meie sotsiaalmeedia kanalites.

Positiivse toetusotsuse saanutele saadetakse e-kirja teel leping, mis tuleb tingimuste ja otsusega nõustumise korral digiallkirjastatuna tagasi saata.

Kui kahe kuu jooksul alates toetuslepingu saatmise kuupäevast ei ole EAÜ lepingut allkirjastatuna tagasi saanud, loetakse toetusotsus tagasilükatuks ning eraldatud toetus kantakse üle programmi järgmise vooru vahenditesse.

Eraldatud toetus makstakse välja kahes jaos:

70% toetussummast kümne tööpäeva jooksul pärast toetuslepingu sõlmimist;

30% toetussummast pärast seda, kui EAÜ on aruande läbi vaadanud ja kinnitanud.

Toetuslepingu täitmine ja muudatused

Mida jälgida lepingu täitmisel ja muudatuste tegemisel?

 • Toetuse saaja on kohustatud järgima toetuslepingus kokkulepitud tingimusi.
 • Toetuse saaja on kohustatud projekti tutvustades ja seda käsitlevates materjalides teavitama, et tema tegevust on muu hulgas toetanud EAÜ.
 • Kui projekti elluviimisel tehakse muudatusi, tuleb EAÜ-d sellest esimesel võimalusel teavitada.
 • Kui muudatus on oluline (muudetakse kasutusala, ajakava või tulemuste iseloomu), tuleb selle kohta esitada avaldus.
 • Tuleb arvestada võimalusega, et komisjon ei kiida muudatust heaks. Seepärast on soovitatav komisjoni vastus ära oodata, enne kui asutakse algse projektilepingu alusel katmata kulutusi tegema.

Aruande esitamine

Projektiaruanne tuleb esitada ühe kuu jooksul pärast projektiperioodi lõppemist, kuid mitte hiljem kui üks kuu pärast lepingus märgitud toetuse kasutamise tähtaja möödumist.

Aruanne sisaldab kahte tüüpi kokkuvõtet: sisuline aruanne ja finantsaruanne.

Sisuline aruanneFinantsaruanne (kogu EAÜ poolt lepinguga määratud toetuse ulatuses))
1) kokkuvõte tehtud tegevustest1) esitatud arved
2) saavutatud tulemuste ja mõju analüüs (sh tõrked, probleemid ja lahendused)2) lepingud (juhul, kui maksmine on toimunud lepingu alusel)
3) projekti elluviimist tõendavad materjalid (salvestise lingid, viited veebilehtedele ja arvustustele, soovitatav on lisada ka pilte)3) teave makseülekannete kohta

Mida on veel vaja teada aruande esitamise kohta?

 • EAÜ vaatab aruande 30 päeva jooksul pärast selle kättesaamist üle, ühtlasi kinnitab, et on aruande kätte saanud, ja teavitab täheldatud puudustest.
 • Pärast aruande kinnitamist kannab EAÜ 10 tööpäeva jooksul toetuse saaja pangakontole teise osa ehk 30% toetussummast.
 • Toetuse saajal on kohustus mittesihipäraselt kasutatud toetus (või kasutamata jääk) EAÜ-le tagastada 30 tööpäeva jooksul alates EAÜ-lt kirjaliku tagasinõude teate saamisest.
 • Kui toetuse saaja toetust tähtaegselt ei tagasta, on EAÜ-l õigus nõuda temalt tagastamata toetussumma pealt viivisintressi 7% aastas iga tagastamisega viivitatud kalendripäeva eest.
 • Juhul, kui toetuse saaja ei ole õigel ajal aruannet esitanud, on EAÜ-l õigus leping erakorraliselt ühepoolselt üles öelda ja nõuda juba välja makstud toetuseosa tagastamist.
 • Aruandevõlglane ei saa järgnevatest voorudest toetust taotleda juhul, kui tema aruandevõlg eksisteerib ka järgmise taotlusvooru tähtaja saabumisel.
Aruande vorm, suund 1
.docx
Aruande vorm, suund 2a
.docx
Aruande vorm, suund 2b
.docx
Aruande vorm, suund 3
.docx