Avaleht Eraldaja Meist Eraldaja Õiguste laiendatud kollektiivne teostamine Eraldaja Nimekiri EAÜ poolt sõlmitud laiendatud kollektiivsetest litsentsilepingutest

Nimekiri EAÜ poolt sõlmitud laiendatud kollektiivsetest litsentsilepingutest

1. EAÜ, Eesti Filmi Instituudi (edaspidi: EFI) ja Rahvusarhiivi (edaspidi: RA) vahel 2022 aasta detsembris sõlmitud leping.

Lepingu eesmärgiks on kokku leppida audiovisuaalsete teoste kasutamise tingimustes EFI ja RA poolt ühiselt pakutavas voogedastusteenuses, mis kannab nimetust ARKAADER, ning millega muuhulgas võimaldatakse üldsusele ligipääs RA filmiarhiivis olevale Eesti filmipärandile.
Lepingu esemeks on audiovisuaalsete teoste autoritele, sh audiovisuaalses teoses kasutatud muusikateose autoritele (ja seda olenemata sellest, kas muusikateos on loodud spetsiaalselt vastava audiovisuaalse teose jaoks või mitte) kuuluvad õigused.
Leping käsitles EFI-it ja RA-d kultuuripärandiasutustena AutÕS § 17¹ lõige 3 mõttes ning EAÜ-d kollektiivse esindamise organisatsioonina, milline AutÕS §57¹ lg 2 punkti 2 mõttes esindab ja teostab Eesti Vabariigis valdavat enamust Euroopa Liiduga või Euroopa Majanduspiirkonna lepinguga mitteühinenud riigi audiovisuaalsete teoste (sh audiovisuaalsetes teostes kasutatud muusikateoste) autoritele või nende õiguste omajatele kuuluvatest õigustest. Seega lepiti kokku, et antud lepingut käsitletakse ühtlasi ka laiendatud kollektiivse litsentsilepinguna ja seda osas, mis puudutab RA filmiarhiivi kogus olevate selliste audiovisuaalsete teoste mitteärilisel eesmärgil (ehk tasuta) kasutada andmist, millised ei ole enam kaubanduskäibes.