EAÜ võitis kohtuvaidluse hotelliga

Kohus otsustas: hotellitubades võib muusikat esitada ainult EAÜ loal

Eesti Autorite Ühing ja AS Barclay Hotell vaidlesid kohtus selle üle, kas muusikateoste avaliku esitamise kord puudutab ainult hotelli fuajeed ja teisi üldkasutatavaid ruume (nagu väitis AS Barclay Hotell) või ka hotelli numbritubasid (nagu väitis EAÜ).

Tänaseks on Eesti Autorite Ühingu ja AS-i Barclay Hotell vaidlus lõppenud, kuna Riigikohus ei andnud AS-i Barclay Hotell kassatsioonkaebusele menetlusluba.

Seega jõustus Tartu Ringkonnakohtu 16. oktoobri 2013.a. otsus, kus kohus leidis, et:

  1. autoriõiguse seaduses sätestatud nõuded loa saamise ja tasu maksmise kohta kehtivad ka muusikateoste esitamisel majutusettevõtete numbritubades;
  2. AS-i Barclay Hotell peaks lõpetama muusikateoste avaliku esitamise oma numbritubades ja hoiduma ilma Eesti Autorite Ühingu eelneva loata muusikateoste edasisest avalikust esitamisest;
  3. AS-i Barclay Hotell peab maksma alates 2012.aastast hotellitubades toimunud muusikateoste avaliku esitamise eest EAÜ-le 1820.40 eurot.

Euroopa Kohus on analoogses vaidluses juba 07.detsembril 2006.a. (vt. Euroopa Kohtu otsus nr.C-306/05) oma kindla sõna öelnud ja leidnud, et kuigi majutusettevõtte numbritoad on oma olemuselt eraruumid, kujutab olukord, kus majutusettevõte paigutab numbritubadesse telerid ja ühendab need selle hotelli keskantenniga, endast üldsusele suunamist.