Avatud on uus EAÜ toetusprogramm

Info on leitav SIIT.

EAÜ toetusprogrammi eesmärk on soodustada ja toetada uue Eesti muusika loomist ning seeläbi Eesti muusikaelu rikastamist, avardades samas ka autorite võimalusi loometööks. Programmist toetatakse loomeprojekte, mille tulemusel jõuab uus looming kuulajateni, olgu läbi (esi)ettekande või salvestise ning selle levitamise. Programmi toetussuundade seadmisel on võetud arvesse, et kaasaegne muusikaline looming võib oma esmavormis sündida nii noodistatud partituuri kui ka heli- või videosalvestisena. Samuti võib loominguline protsess hõlmata ühte või mitut autorit, olla motiveeritud loomingulisest eneseväljendusest ja ambitsioonist või põhineda välisel tellimusel, sündida helilooja töölaua taga, salvestusstuudios või mõnes koosloome formaadis, nagu residentuur, laulukirjutajate laager vmt. Läbi kolme toetussuuna panustab EAÜ loomingulise tegevuse toetusprogramm seega loomingulisse protsessi, mille tulemuseks on n-ö levitamisvalmis muusikateos – olgu salvestise või partituurina. Edasine tegevus jääb juba asjaosaliste enda vedada ning teatud juhtudel toetavad järgmisi etappe ka teised fondid ja programmid.

Programmi eesmärk on täiendada ning mitte dubleerida teisi toetusprogramme, sh Kulka, Eesti Esitajate Liidu ja Kultuuriministeeriumi toetusprogramme. EAÜ toetusprogrammist ei määrata loometoetusi, vaid osalist rahalist tuge loomeprojekti elluviimisega seotud reaalselt tehtavate kulude katmiseks.

Võrreldes varasemaga on EAÜ toetusmeetmed kitsama ning selgelt piiritletud fookusega, puudutades pea eksklusiivselt heliloomingut, ning on ―  vähemasti käesolevaks aastaks ―  ka väiksema mahuga. Samas on kogu valdkonna jaoks väga keerulised ajad. Seetõttu pöördus EAÜ juhatus avalikus kirjas Kultuuriministeeriumi ja Kulka esindajate poole, kutsudes üles mõttevahetusele ja koostööle toetusmeetmete osas ning märkides, et ehkki EAÜ toetab laiapõhjalisi kultuuripoliitilisi prioriteete, ei saa me võtta enda kanda vastutust nende täideviimise eest. Selleks puudub EAÜ-l nii põhikirjaline missioon, mandaat kui ka vahendid. Tutvu kirjaga SIIN.